OBAVEŠTENJE: U narednih 90 dana, portal je LIVE u testnom okruženju. Molimo vas da prijavite svako nepravilno funkcionisanje portala kako bismo u što kraćem roku otklonili grešku.

Bezbedan objekat

Svaki objekat i njegova bezbednosti podrazumeva usklađenost i prilagođenost sa realnim rizicima. Kako da ne postoji "nulti rizik", neophodno je da se na svim poljima, sprovodi kvalitetna identifikacija, analiza i valorizacija rizika. Tek nakon toga se određuju mere za smanjenje rizika i dovođenje u stanje prihvatljivog rizika.

Elementi bezbednosnih zaštita objekata

Zaštita od požara

Saznajte više

Bezbednost na radu)

Saznajte više

Vanredne situacije

Saznajte više

Tehnička zaštita

Saznajte više

Fizičko obezbeđenje

Saznajte više

Zašt. životne sredine

Saznajte više

Osiguranje

Saznajte više

Zaštita od požara

Zaštita od požara

Zaštita od požara

Zaštita od požara obuhvata niz preventivnih i represivnih aktivnosti koje smanjuju rizik od požara, odnosno dovode do brzog i efikasnog gašenja požara ako do njega dođe.

Da bi objekat bio zaštićen od požara, neophodno je obezbediti pravilno funkcionisanje sistema za detekciju požara i protivpožarnog sistema i sistema za gašenje požara. Takođe, potrebno je definisati sve radnje koje treba preduzeti u slučaju požara.

Svaki objekat treba da ima planove za evakuaciju i spašavanje, da upozna sve zaposlene sa navedenim planovima, da istakne planove na vidljivim mestima za upotrbu trećih lica i da sprovodi redovne vežbe evakuacije. Prema Zakonu o zaštiti od požara, svaki zaposleni mora mora biti osposobljen za početno gašenje požara u trajanju od osam sati kako bi se osigurala efikasna zaštita stanovništva i imovine koja je ugrožena vatrom.

Pronađi bezbedan objekat
Proveri svoj objekat Postani Stručno telo za kontrolu u ovoj oblasti

Bezbednost na radu

Bezbednost na radu

Bezbednost na radu

U savremenom svetu, zaposleni ljudi provode značaj deo svog života na radnom mestu. Bezbednost i zdravlje na radu jedno je od osnovnih prava svakog čoveka, jer jedino bezbedan rad, zdrava i bezbedna radna sredina omogućavaju produktivan rad i život. Bezbednosti i zdravlje na radu je skup mera kojima se obezbeđuju bezbedni uslovi kojima se, u najvećoj mogućoj meri, smanjuju povrede na radu, profesionalna oboljenja i oboljenja u vezi sa radom i koji pretežno stvaraju pretpostavku za puno fizičko, psihičko i socijalno blagostanje zaposlenih.

Interes društva, svih subjekata i svakog pojedinca je da se ostvari najviši nivo bezbednosti i zdravlja na radu, da se neželjene posledice kao što su povrede na radu, povrede drugih lica, profesionalne bolesti i bolesti u vezi sa radom svedu na najmanju moguću meru.

Važni elementi BZNRa:

Akt o proceni rizika - identifikovanje rizika na radnim mestima i predlagane mera za smanjenje ili otklanjanje preduzimaju za smanjenje rizika (obučeni za rukovanje sa svom opremom za rad)

Bezbedni uslovi radne okoline - adekvatni uslovi radne sredine: mirkoklima, osvetljenje, buka i druge fizičke i hemijske štetnosti

Bezbedna oprema za rad - podrazumeva da su ugrađenji zaštitni uređaju na opremi i periodična kontrola i provera istih

Obuka zaposlenih - podrazumeva da su zaposleni upoznati sa svim rizicima na svojim radnim mestima i merama koje se preduzimaju za smanjenje rizika (obučeni za rukovanje sa svom opremom za rad)

Pronađi bezbedan objekat
Proveri svoj objekat Postani Stručno telo za kontrolu u ovoj oblasti
Bezbednost na radu

Vanredne situacije

Vanredne situacije

Vanredne situacije

Od kad postoji čovečanstvo, postoje i Vanredne situacije. Progonom iz raja, prvi žitelji su se našli u ne toliko prijatnom okruženju. Kako su opasnosti vrebale sa svih strana, oni koji su imali mogućnost da ih predvide i da se adekvatno pripreme, pa su tako i opstajali. Upravop, iz tih prvih pokušaja saživljavanja sa okruženjem, kroz vekove, danas se razvila jedna cela nauka, koja ima za cilj da unapredi, predvidi i zaštiti čoveka od mogućih opasnosti, a ako se one dese, da uspešno organizuje pravilno rukovođenje resursima kako bi se izvršila brza sanacija, kao i da obezbedi mehanizam da se one ne ponove.

Jednoj vanrednoj situaciji uvek prethodi opasnost. Opasnost je događaj, fenomen ili ljudska aktinost koja se pojavljuje znenadno. Ukoliko u tom trenutku nismo u stanju da reagujemo ispravno, vanredna situacija vrlo lako može da preraste u katastrofu.

Pažljivo analizirajući opasnosti u današnjem svetu, uočavamo da one mogu doći kako iz unutrašnjeg, tako i iz spoljašnjeg okruženja. Skoro da nema dana a da ne čujemo pojmove: propadanje, štrajkovi, nesreće, vremenske nepogode, itd... Svi ovi pojmovi imaju jednu zajedničku stvar, a to je, da ukoliko se blagovremeno ne predvide, i ne dočekamo ih adekvatno spremni, dolazi do krize. Ukoliko nema jasno izdefinisanih procesa i procedura, trpe se nesagledive posledice a vanredna situacija prerasta u katastrofu, sa kojom se treba izboriti.

Pod pojmom vanrednih situacija u Republici Srbiji se podrazumeva stanje koje nastaje proglašenjem od nadležnog organa kada su rizici i pretnje ili nastale posledice po stanovništvo, životnu sredinu i materijalna i kulturna dobra takvog obima i intenziteta da njihov nastanak ili posledice nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih organa i službi, zbog čega je za njihovo ublažavanje i otklanjanje neophodno upotrebiti posebne mere, snage i sredstva uz pojačan režim rada; (zakon)

Identifikacija opasnosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća:

Zemljotres
Odroni, klizišta i erozije
Poplave
Ekstremne vremenske pojave (olujni vetrovi, padavine: kiša, grad, sneg, nanosi, poledice)
Nedostatak vode za piće
Epidemije i pandemije
Bolesti biljaka i životinja
Požari i eksplozije, požari na otvorenom
Tehničko tehnološke nesreće
Nuklearne i radiološke nesreće

Važni elementi VSa:

Disaster Risk Assessment: identifikovanje opasnosti, izvori i oblika ugrožavanja, mogućih efekata i posledica, sagledavanje snaga, sredstava i preventivnih mera za odgovor na opasnosti izazvane elementarnim nepogodama i drugim nesrećama. Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja); privredna društva, zdravstvene ustanove (izuzev apoteka); predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava; ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici.

Plan zaštite i spasavanja: dokument kojim se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama a u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja obavezno sadrži sledeće celine:

rano upozoravanje i pripravnost (spremnost)
mobilizacija i aktiviranje
zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti
mere civilne zaštite
upotreba snaga i subjekata zaštite i spasavanja

Pronađi bezbedan objekat
Proveri svoj objekat
Postani Stručno telo za kontrolu u ovoj oblasti

Tehnička zaštita

Tehnička zaštita

Tehnička zaštita

Predstavlja obezbeđenje lica i imovine koje se vrši tehničkim sredstvima i uređajima, njihovim planiranjem, projektovanjem, ugradnjom i održavanjem (iz zakona).

U tehničko obezbedjenje spadaju:

Alarmni sistemi - osnovna namena je zaštita imovine na objektima i prevencija neovlašćenog ulaska u štićeni objekat.

Video nadzor - osnovna namena i primena video nadzora jeste povećanje sigurnosti i bezbednosti ljudi i imovine koja može biti ugrožena. Video nadzor postaje neizostavan segment tehničkog obezbeđenja i nadzora objekata svih veličina.

Kontrola pristupa - je deo bezbednosne politike koja je prisutna u gotovo svakom sistemu. Na taj način se ograničava pristup fizičkim ili virtuelnim (računarskim) resursima: ko, kad i gde može pristupiti štićenom prostoru (ulazak i izlazak).

Sva tri pomenuta sistema TZa treba integrisati kako bi se postigla željena i neophodna bezbednost lica i imovine u štrićenom objektu.

Važni elementi TZa:

Procena rizika u zaštiti lica ,imovine i poslovanja ili Procena rizika u zaštiti tehničkim sistemima (skraćena verzija za manje objekte)

Plan tehničke zaštite

Projekat sistema tehničke zaštite

Montaža, ugradnja, podešavanje i puštanje u rad zaštite

Obuka korisnika i tehnički prijem

Pronađi bezbedan objekat
Proveri svoj objekat Postani Stručno telo za kontrolu u ovoj oblasti
Tehnička zaštita

Fizičko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje

Fizičko obezbeđenje je usluga koja se pruža prvenstveno ličnim prisustvom i neposrednom aktivnošću službenika obezbeđenja u određenom prostoru i vremenu, kao i primenom mera i upotrebom sredstava prinude.

Pored toga, uloga službenika obzbeđenja na objeketu je da štite ljude i imovinu od oštećenja, uništenja, krađe i drugih oblika štetnih događaja. Usluge službenika obezbeđenja moraju biti zasnovane na ljudskosti, odnosno moraju pomoći drugima i preduprediti i sprečiti potencijalne štetne događaje.

Važni elementi FOa:

Procena rizika u zaštiti lica ,imovine i poslovanja

Licenca za fizičko obezbeđenje -samozaštita ili potpisan ugovor sa licenciranom firmom za fizičko obezbeđenje

Plan obezbeđenja sa osnovnim i posebnim dužnostima

Procedure rada službe obezbeđenja

Pronađi bezbedan objekat
Proveri svoj objekat Postani Stručno telo za kontrolu u ovoj oblasti

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

Zaštita životne sredine

"Čovek nije samo član svoje uže društvene zajednice, nego u isto vreme i član jedne daleko šire zajednice, koju čini ceo živi svet oko njega. Odrediti odnos čoveka prema ostaloj živoj prirodi koja je jedna nerazdeljiva celina i koju čovek sve intenzivnije iskorišćava – jedan je od zadataka ekologije, i to zadatak od nedoglednog praktičnog značaja". Siniša Stanković, 1933. u svojoj značajnoj knjizi "Okvir života".

As the law dictates, environmental protection ensures the realization of the human right to live and develop in a healthy environment and a balanced relationship between economic development and the environment. Environmental protection consists of measures, conditions and instruments for:

Sustainable management, preservation of natural balance, integrity, diversity and quality of natural values and conditions for the survival of all living beings

Prevention, control, reduction and remediation of all forms of environmental pollution

Pronađi bezbedan objekat
Proveri svoj objekat Postani Stručno telo za kontrolu u ovoj oblasti
Zaštita životne sredine

Osiguranje

Osiguranje

Osiguranje

Važni elementi Osiguranja (za potrebe BOa):

Osiguranje opšte odgovornost ka trećim licima

Osiguranje objekta i imovine od:

požara
izliva vode
visoke vode i bujice
zemljotresa

Osiguranje zaposlenih od nezgode

Pronađi bezbedan objekat
Proveri svoj objekat Postani Stručno telo za kontrolu u ovoj oblasti

Nivoi bezbednosti

Sve lokacije koje se nalaze u našoj bazi proverene su od strane naših sertifikovanih Stručnih tela i dobile su sertifikate Classic ili Premium u zavisnosti koji nivo bezbednosti zadovoljavaju. Objekti koji imaju Classic nivo provereni su u segmentima Protivpožarne zaštite i Bezbednosti na radu, što je obavezno da svaki objekat ima i po zakonu, a objekti koji su provereni i u oblastima dodatnih nivoa bezbednosti: Vanredne situacije, Tehnička zaštita, Fizičko obezbeđenje, Zaštita životne sredine i Osiguranje, dobili su sertifikat Premium objekta. MSL sertifikati se izdaju na godinu dana, posle koje se opet radi provera objekta i izdaje se novi sertifikat. Svaki objekat je podložan vanrednoj proveri ukoliko dobijemo informacije da postoji sumnja da navedene sertifikovane oblasti bezbednosti ne zadovoljaju kriterijume.